Main Content

Warunki korzystania


Zmiany polityki
Jinx zastrzega sobie możliwość zmiany tych warunków w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkowników. Przeglądaj niniejszą politykę regularnie, aby upewnić się, że zgadzasz się z najnowszą wersją warunków korzystania z serwisu.

Powrót na górę


Zamknięcie konta
Jinx zastrzega sobie wyłączne prawo do zamknięcia konta użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Zamknięcie konta może się wiązać m.in. z utratą Złota lub PD Jinx. Zamknięcie konta może wiązać się też z utratą możliwości korzystania ze strony internetowej.

Powrót na górę


Brak gwarancji
Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z serwisu jinx.com wyłącznie na własne ryzyko. Firma Jinx oraz członkowie jej zarządu, dyrektorzy, pracownicy i agenci wyłączają w najszerszym prawnie rozumianym zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, dotyczących strony internetowej i jej wykorzystania przez użytkowników. Firma Jinx nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności materiałów na stronie oraz materiałów na innych stronach, do których prowadzą linki z tej strony. Firma Jinx nie bierze na siebie odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań za (i) błędy, pomyłki lub niedokładności w materiałach na stronie, (ii) jakiekolwiek odniesione obrażenia i szkody majątkowe wynikające z korzystania z naszej strony, (iii) dostęp do lub wykorzystanie naszych zabezpieczonych serwerów i/lub przechowywanych w nich danych osobowych i/lub informacji finansowych przez osoby nieupoważnione, (iv) przerwanie lub zerwanie transmisji danych z lub do naszej strony internetowej, (v) błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą zostać przesłane za pomocą naszej strony przez inne podmioty i/lub (vi) za jakiekolwiek straty lub szkody majątkowe wynikające z wykorzystania materiałów umieszczonych na stronie, wysłanych drogą elektroniczną, przesłanych lub udostępnionych w inny sposób za pomocą strony jinx.com.

Powrót na górę


Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Jinx, jej przedstawiciele lub agenci nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wyjątkowe, karne lub wynikowe szkody powstałe przez (i) błędy, pomyłki lub niedokładności w materiałach na stronie, (ii) jakiekolwiek odniesione obrażenia i szkody majątkowe wynikające z korzystania z naszej strony, (iii) dostęp do lub wykorzystanie naszych zabezpieczonych serwerów i/lub przechowywanych w nich danych osobowych i/lub informacji finansowych przez osoby nieupoważnione, (iv) przerwanie lub zerwanie transmisji danych z lub do naszej strony internetowej, (v) błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą zostać przesłane za pomocą naszej strony przez inne podmioty i/lub (vi) za jakiekolwiek straty lub szkody majątkowe wynikające z wykorzystania materiałów umieszczonych na stronie, wysłanych drogą elektroniczną, przesłanych lub udostępnionych w inny sposób za pomocą strony jinx.com. Ograniczenie to ma zastosowanie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo i jurysdykcję.

W szczególności użytkownik akceptuje, że firma Jinx nie będzie odpowiedzialna za materiały przesłane przez użytkownika oraz za szkalujące, obraźliwe lub nielegalne zachowanie stron trzecich, a także że użytkownik ponosi pełne ryzyko związane z wynikającymi z nich obrażeniami bądź szkodami materialnymi.

Powrót na górę


Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik wyraża zgodę na zapewnienie obrony prawnej i zwolnienie z odpowiedzialności firmy Jinx i jej przedstawicieli lub agentów w związku z wszelkimi roszczeniami, żądaniami, podstawami powództwa i procesami sądowymi wynikającymi z korzystania przez użytkownika ze strony w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W skład zwolnienia z odpowiedzialności wchodzi także opłacenie wyznaczonego przez firmę Jinx obrońcy podczas obrony związanej z roszczeniem. Powyższe zobowiązanie nie ustaje, kiedy użytkownik przestanie korzystać ze strony.

Powrót na górę


Miejsce jurysdykcji
Firma Jinx prowadzi działalność oraz stronę internetową w stanie Kalifornia. W przypadku jakiegokolwiek sporu między użytkownikiem a firmą Jinx, użytkownik wyraża zgodę na rozstrzygnięcie wszelkich roszczeń, sporów lub powództwa w hrabstwie San Diego stanu Kalifornii. Wszelkie spory będą podlegały prawu stanu Kalifornii.

Powrót na górę


Ograniczenie wieku
Serwis Jinx.com jest przeznaczony dla użytkowników powyżej 12 roku życia. Jeżeli osoba ma 12 lat lub mniej, nie jest upoważniona do korzystania z serwisu Jinx.com. W tej sytuacji należy poprosić o pomoc rodziców lub opiekunów.

Powrót na górę


Zdolność zawierania umowy
Użytkownik potwierdza, że posiada zdolność zawarcia niniejszej umowy wraz z zawartymi w niej warunkami. Jeżeli osoba ma poniżej 18 lat i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na przyjęcie niniejszych warunków. Jeżeli użytkownik ma poniżej 18 lat i nie posiada zgody rodzica lub opiekuna na przyjęcie tych warunków, nie może korzystać z serwisu jinx.com.

Powrót na górę


Akceptacja warunków
Firma Jinx, Inc. (“Jinx”) zastrzega, że warunkiem korzystania z jej strony internetowej jest przyjęcie następujących warunków: (1) podanych poniżej warunków korzystania z serwisu oraz (2) polityki prywatności firmy Jinx, która znajduje się tutaj. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z warunkami, nie powinien korzystać ze strony Jinx, ponieważ akceptacja tych warunków jest wymagana. Korzystanie ze strony oznacza przyjęcie polityki prywatności oraz zawartych w niniejszym dokumencie warunków.

Powrót na górę


Konto
Do wejścia w niektóre obszary strony oraz uczestnictwa w niektórych aspektach strony niezbędne jest założenie konta. Zakładając konto, użytkownik zgadza się podać kompletne i prawdziwe informacje. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła, a firma Jinx nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez nieupoważnione osoby. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z nazw użytkownika i haseł, które do niego nie należą.

Powrót na górę


Kodeks postępowania
Korzystając z serwisu Jinx.com użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania stosownych praw i przepisów oraz do zachowania przyjętych przez społeczność dobrych obyczajów. Użytkownik zobowiązuje się do niestosowania i niezamieszczania słów i obrazów, które są wulgarne, szkalujące, nieprawdziwe, niezgodne z prawem lub naruszają prawa innych (w tym prawa własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się też do niezamieszczania materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

Powrót na górę


Złoto Jinx
Po założeniu konta w serwisie Jinx.com użytkownik automatycznie staje się uczestnikiem programu "Złoto Jinx". Złoto Jinx to program nagród dla użytkowników za korzystanie ze strony, w tym za zakup produktów, zamieszczanie zdjęć i recenzji oraz inną aktywność. Dokładniejszy opis złota Jinx znajduje się tutaj. Program złota Jinx może być zakończony przez firmę Jinx w dowolnym momencie bez konieczności rekompensaty wobec posiadaczy złota Jinx. Złoto Jinx nie stanowi dla użytkowników jakichkolwiek podstaw do praw własnościowych. Członkostwo w programie Złota Jinx może zostać przerwane przez firmę Jinx w dowolnym momencie za naruszenie niniejszych warunków.

Powrót na górę


Punkty doświadczenia (PD) Jinx
Po założeniu konta w serwisie Jinx.com użytkownik automatycznie staje się uczestnikiem programu "PD Jinx". PD Jinx to program nagród dla użytkowników za korzystanie ze strony, w tym za zakup produktów, zamieszczanie zdjęć i recenzji oraz inną aktywność. Dokładniejszy opis doświadczenia Jinx znajduje się tutaj. Program PD Jinx może być zakończony przez firmę Jinx w dowolnym momencie bez konieczności rekompensaty wobec posiadaczy doświadczenia Jinx. PD Jinx nie stanowi dla użytkowników jakichkolwiek podstaw do praw własnościowych. Członkostwo w programie doświadczenia Jinx może zostać przerwane przez firmę Jinx w dowolnym momencie za naruszenie niniejszych warunków.

Powrót na górę


Własność intelektualna
Korzystanie ze strony Jinx nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do własności intelektualnej Jinx, Inc. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać strony Jinx.com do celów innych niż osobiste i nie ma uprawnień do wykorzystywania zawartości Jinx, w szczególności znaków towarowych i materiałów objętych prawami autorskimi, do celów innych niż te, które zostały wyraźnie określone na stronie Jinx.com.

Powrót na górę


Materiały przesyłane przez użytkowników
Użytkownicy mogą zamieszczać na stronie Jinx.com informacje, takie jak komentarze, zdjęcia, pomysły, konferencje, wydarzenia i wpisy na forum. Zamieszczając tego typu materiały, użytkownik gwarantuje, że zamieszczone materiały są zgodne z prawem, oraz posiada prawo do wykorzystywania materiałów i zamieszczania ich na stronie Jinx.com. Zamieszczając materiały na stronie Jinx.com, użytkownik daje firmie Jinx międzynarodowe, niewyłączne, bezpłatne, przekazywalne prawo do wykorzystywania, rozprowadzania, reprodukcji oraz pokazywania zamieszczonych materiałów bez ograniczeń wraz z prawem do udzielania sublicencji. Prawa te obejmują także prawo do tworzenia dzieł pochodnych z zamieszczonych materiałów.

Firma Jinx nie jest odpowiedzialna za treść materiałów zamieszczonych przez użytkowników na stronie Jinx.com. Jinx zastrzega sobie prawo do monitorowania przesyłanych materiałów i odrzucania lub usuwania materiałów z dowolnych powodów, nie ma jednak takiego obowiązku. Za treść materiałów jest odpowiedzialny jedynie użytkownik umieszczający je na stronie Jinx.com.

Powrót na górę


Ustawa Digital Millennium Copyright Act
Jeżeli użytkownik jest właścicielem praw autorskim lub jego agentem i sądzi, że materiały na stronie Jinx.com naruszają jego prawa autorskie, zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") może wysłać naszemu koordynatorowi ds. praw autorskich pisemne powiadomienie zawierające następujące informacje (szczegóły znajdują się w Kodeksie Stanów Zjednoczonych, cz. 17

  • Identyfikację chronionego prawem autorskim dzieła, którego dotyczy roszczenie związane z naruszeniem lub, jeżeli powiadomienie dotyczy wielu dzieł chronionych prawami autorskimi na jednej stronie internetowej, reprezentatywną listę ww. dzieł na stronie;
  • Identyfikację materiałów, które naruszają prawa autorskie lub są obiektem działań naruszających prawa autorskie i które mają zostać usunięte lub dostęp do których ma zostać zablokowany, wraz z informacjami umożliwiającymi zlokalizowanie materiałów;
  • Dostateczną ilość informacji, takich jak adres, numer telefonu oraz, w miarę możliwości, adres e-mail, aby umożliwić usługodawcy kontakt z autorem powiadomienia;
  • Oświadczenie stwierdzające, że zgodnie z wiedzą autora powiadomienia wykorzystanie materiału w sposób objęty roszczeniem nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;
  • Oświadczenie stwierdzające, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i, pod karą krzywoprzysięstwa, że autor powiadomienia jest uprawniony do działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego rzekomo dotyczy naruszenie; Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działań w imieniu wyłącznego właściciela prawa, którego rzekomo dotyczy naruszenie;

Wszelkie powiadomienia prosimy wysyłać za pomocą formularza kontaktowego pod adresem https://www.jinx.com/help.aspx. Można także wysłać prośbę w formie drukowanej na adres: Intellectual Property Coordinator, Jinx, Inc., 13465 Gregg St., San Diego, CA 92064.

Powrót na górę